Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til § 12-8 i planog bygningsloven for:

  • ENDRING AV DETALJREGULERING FOR BOLIGER 47/14 MFL. LAGÅRD – HESTHOLAN M.M, EIGERSUND KOMMUNE PLANID 19730003-01

Planområdet

Planområdet ligger nord for Egersund sentrum på Lagård i Eigersund kommune. Planområdet omfatter en rekke eiendommer på Lagård og utgjør et areal på ca. 37,7 daa. Planens begrensning er vist med svart, stiplet linje i figur 2. Planområdet avgrenses av Sjukehusveien i nord, Lagårdsveien i sør og eiendomsgrenser i øst og vest.

Formålet med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere inn nye boliger med tilhørende funksjoner på eiendom 47/14. Eksisterende bebyggelse på eiendommen forutsettes revet. Øvrig eksisterende bebyggelse innenfor planområdet tegnes opp i tråd med gjeldende planer og dagens situasjon.

Forhåndskonferanse

Det er avholdt formelt oppstartsmøte med Eigersund kommune den 12. januar 2016. Det ble i oppstartsmøtet stilt krav om vurdering av støy samt trafikksikkerhet knyttet til myke trafikanter.

Kommuneplanen for sentrum

Kommuneplanen angir området som boliger. Planlagte tiltak er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Krav til konsekvensutredning

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I og II. Planområdet er i vedtatt kommuneplan regulert til boliger. Området er tidligere regulert i reguleringsplan fra 1973 Reguleringsplan for Lagård – Hestholan m.m. (11-2). Planlagte tiltak er i tråd med overordnet planer og faller dermed ikke inn under forskriftens §§ 2- 4. Planlagte tiltak vurderes som ikke konsekvensutrednings-pliktige.

Utbyggingsavtal

Nei. Det legges ikke opp til at kommunen skal overta nye anlegg i området.

Aktuelle reguleringsformål

Boliger, veg, lek mfl.

Beskrivelse av tiltaket

På eiendommen 47/14 planlegges 8 nye boligenheter som konsentrert bebyggelsen med tilhørende funksjoner. Eksisterende avkjørsel til eiendommen videreføres. Det vil sikres at dagens atkomst til eiendom 47/328 fortsatt går over 47/14. Det vurderes ikke som behov for felles lek/uteopphold på 47/14, da det er etablert offentlig lekeplass i Skoleveien som ligger like ved omsøkte eiendom.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på e-post flekkefjord@arkkso.no. Kopi av innspill sendes Eigersund kommune, Pb 580, 4379 Egersund, eller e-post post@eigersund.kommune.no.

Høringsfrist

Frist for innspill er 03.03.16.

Relaterte dokumenter