Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Norrøn Eiendomsutvikling AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til § 12-8 i plan og bygningsloven for:

DETALJREGULERING FOR BOLIGER – GNR 46 BNR 29, 222 MFL. – NYEVEIEN EIGERSUND KOMMUNE

Planområdet

Planområdet ligger på øst på Havsøya i Nyeveien som er nord for Egersund sentrum. Planområdet omfatter en rekke eiendommer øst for Nyeveien. Planområdet utgjør et areal på ca. 15,2 daa. Planens begrensning er vist med rød, stiplet linje i figur 2. Planområdet avgrenses av Nyeveien i vest, eiendomsgrense i nord og Lundeåne i øst og sør.

Formålet med planen

Hensikten med planarbeidet er fortetting av boliger med tilhørende funksjoner på eiendommene gnr. 46 bnr. 29 og 222. Eiendommene ligger sør i planområdet. Eksisterende bebyggelse på eiendommene forutsettes fjernet. Øvrige arealer innenfor planområdet tegnes opp med eksisterende bebyggelse med tilhørende anlegg.

Relaterte dokumenter