Prosjektil Areal AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsel om at det startes opp arbeid med Detaljregulering for boliger mv. Stie, gnr. 5, bnr. 11, 18, 29 m.fl. Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Eigersund kommune avsatt til boligbebyggelse. Deler av det planlagte planområdet ligger i gjeldende reguleringsplan for Stie, Eigerøy.

Formålet med planen er å legge til rette for boliger på sørsiden av vegen. Det blir ikke ny bebyggelse på nordsiden av vegen, men eksisterende naust kan utvides til 30 m2 BYA i hht. kommuneplan. Kommunen har vurdert at det ikke utløses krav om konsekvensutredning.

Eventuelle merknader eller kommentarer kan sendes til Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger v/Irene Risheim Kristiansen, eller e-post: irene@prosjektil.no innen 6. februar 2017.

Relaterte dokumenter