Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for boliger gnr. 98 bnr. 1 m.fl. - Strømstad, Helleland

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 13.06.22, sak 065/22, å legge detaljreguleringsplan for boliger gnr. 98 bnr. 1 m.fl. – Strømstad på Helleland med bestemmelser, planbeskrivelse og plankart datert den 05.05.2022ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Detaljreguleringsplan for boliger gnr. 98 bnr. 1 m.fl. – Strømstad på Helleland der hensikten med planarbeidet å tilrettelegge for nye boliger i området. Bebyggelsen plasseres i østvendt dalside og vil i hovedsak orienteres mot sør-øst.

Planen legger opp til inntil 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt, og inntil 39 boligenheter i rekkehus og flere-mannsboliger samt lekeplasser m.m. Som en følge av utbyggingen legges Eftelandsveien utenom eksisterende boligfelt, og oppgraderes med samleveistandard.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og alle tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund hvor en kan få kopi av dokumentene samt at de er lagt ut her på kommunens hjemmeside.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 16. august 2022. Vi ber om at fristen overholdes, da planen skal fremmes for politisk behandling i Kommunestyret i september. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976

Relaterte dokumenter