Kunngjøring - detaljregulering for boliger m.m gnr. 8 bnr. 313 m.fl. - Jernhagen, Eigerøy

Kommunestyret vedtok i møte den 20.06.2022, sak 060/22, forslag til detaljreguleringsplan for boliger m.m. gnr. 8 bnr. 313 m.fl. - Jernhagen, med bestemmelser revider 16.05.2022, plankart datert den 18.05.2022 og planbeskrivelse datert den 31.05.2022.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. eller til post@eigersund.kommune.no .  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens hjemmeside.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter