Høring - detaljregulering for boliger m.m gnr. 8 bnr. 313 m.fl. - Jernhagen, Eigerøy

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 21.06.21, sak 098/21, å legge forslag til detaljregulering for boliger m.m gnr. 8 bnr. 313 m.fl. - Jernhagen, Eigerøy med bestemmelser datert den 21.05.21, plankart datert den 12.05.21 og planbeskrivelse datert den 21.05.21 ut på offentlig ettersyn.

Det legges opp til å etablere 15 nye boliger i planområdets vestlige del, mens det resterende området reguleres i tråd med dagens bruk. Reguleringsplanen følger opp kommuneplanens føringer om at behov for lokalisering og utforming av arealer i bydelsentraene avklares i reguleringsplan. Planen følger defor opp at det i bydelssentrene skal etableres en blandet arealbruk som skal betjene bydelen og dimensjoneres for dette. Slik planen er utformet samt det resterende arealet som er avsatt til bydelsenter vurderes å være dimensjonert for senterets funksjon.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 02.07.21 – 20.08.21 samt på kommunens nettside www.eigersund.kommune.no under Reguleringsplaner/høringer. Sakens dokumenter kan lastes ned der.

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 20.08.21.

Relaterte dokumenter