Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for boliger del av Lasteinveien, Leidland gnr. 7 bnr. 50, 159 m.fl.

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 21.03.22, sak 034/22, å legge detaljreguleringsplan boliger på gnr. 7 bnr. 50 mfl. på Leidland i Eigersund ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planforslaget legger opp til å kunne etablere inntil 43 boliger med varierte boligtyper i området, fordelt på eneboliger, eneboliger i rekke og to-mannsboliger, som gir fleksibilitet for utbygger til å tilpasse boligtyper for boligmarkedet. Det er lagt vekt på å skape et moderne og attraktivt boligområde, i forlengelsen av eksisterende boligområde i Leidlandshagen. Arealbruken er i tråd med kommuneplanens for eigersund kommune. Formålet med planen er å tilrettelegge for oppføring av flere boliger på eiendom 7/50, 159 og 203, samt tilhørende adkomstveg. Eksisterende boliger innenfor planområdet reguleres lik

dagens situasjon, og inngår i planen med dagens omfang. Unntak er bolig nord i planområdet hvor det i tillegg åpnes for utvidelse mot sør. Det åpnes også opp for fremtidig fortetting på eiendommer med eksisterende bebyggelse dersom denne rives.

Lasteinveien

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund hvor en kan få kopi av dokumentene samt at de er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 12. mai 2022. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter

Skjema for Uttalelser og merknader