Kunngjøring - Detaljregulering for boliger del av Lasteinveien, Leidland gnr. 7 bnr. 50, 159 m.fl.

Det gjøres herved kjent med at kommunestyret den 13.06.2022 i sak 059/22 har vedtatt forslag til til detaljregulering for boliger del av Lasteinveien, Leidland gnr. 7 bnr. 50, 159 mfl. med tilhørende bestemmelser datert 12.05.22, plankart datert 12.05.22 og planbeskrivelse datert 29.03.22.

Formålet med endringen er å regulere området til boligformål med tilhørende formål. Planforslaget legger opp til å etablere inntil 49 nye boenheter i en kombinasjon av eneboliger, eneboliger i rekke og flere-mannsboliger. Planen vurderes å ivareta sentrale hensyn som gjelder denne type reguleringsplaner og vil kunne bli et boligområde med gode kvaliteter og med nærhet til store friluftsområder og gangavstand til skole, barnehage og idrettsområder. Det er også regulert inn større friluftsområde med akebakke i planen. En vurderer det slik at man i planen har funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kan påklages

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. eller til post@eigersund.kommune.no .  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter