Med henvisning til Plan- og bygningslovens kapittel 12, varsles det her om oppstart av detaljregulering for boligområdet gnr. 13 bnr. 239 m.fl. Myllarsmarka til
boligbebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og hensynssoner.

Oppstartsmøte er gjennomført med kommunen hvor plannummer 200140007 er tildelt. Den planlagte arealbruk er i samsvar med arealbruken fastsatt i gjeldende kommuneplan for sentrumsdel i Eigersund kommune. Det er ikke krav til konsekvensutredning.

Planområdets beliggenhet med stiplet avgrensing framgår av varslingskartet ovenfor. Mot sør og vest grenser planområdet til utbyggingsområdet for Rundevoll/ Hestnes, mot øst og nordøst til fv. 55, Hestnesveien, og veiparsell av Myllarsbakken til Lygremarka boligområde og i nord på del av gnr. 13 bnr. 53.

Samtidig varsles det om en mindre reguleringsendring i reguleringsplan for Rundevoll / Hestnes omfattende en innregulert veiparsell mellom byggeområdene BB4
nord og sør for veiparsellen på gnr. 13 bnr. 239.

Hensikten med endringen er breddeutvidelse av veien. I tillegg varsles det at arbeid med utbyggingsavtale settes i gang. Det vises til Plan- og bygningslovens kapittel 17
og oppstartsmøtet med kommunen. Dette oppstartsvarsel kunngjøres her på kommunens hjemmeside og i Dalane Tidende.

For øvrig varsles aktuelle myndigheter, kommunens avdelinger og utvalg, stedlig energiverk og miljøverk, berørte grunneiere, naboer og rettighetshavere m.fl. i likelydende brev / e-post.

Kontakt

Eventuelle merknader/kommentarer til dette varsel sendes pr. post / e-post til : Bygg & Eiendomsreform AS ved Harald Aarstad, Postboks 96, 4379 Egersund eller til
planconsult.ha@gmail.com innen en frist som er satt til mandag 15. september 2014.

Kopi av merknader/kommentarer kan sendes innen samme frist til kommunen til Eigersund kommune, Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund eller til
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no.

Relaterte dokumenter