Planteknisk utvalg har i møte den 10.02.2015 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for boligområde B14 Åsatua, Hellvik gnr 60 bnr 45 mfl – PTU sak 025/15 ut til offentlig ettersyn. Dette er et boligområde med tilhørende funksjoner og er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Alternativer

En gjør særlig oppmerksom på følgende endringer i bestemmelsene hvor rådmannen har valgt å legge ut to alternativer som gjelder rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av fortau o_SE2 som går gjennom byggeområdet og frem til bedehuset:

Alternativ I – fortau o_SE2

«Fortau til og langs B1 og B2 og langs B4 og frem og langs B13 skal være etablert før brukstillatelse kan gis.»

Alternativ II– fortau o_SE2

«Fortau o_SE2 skal være etablert før brukstillatelse kan gis for nye boliger.»

Relaterte dokumenter

Høring

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentligettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund. Høringsperioden er fra 7. august til 18. september 2015.

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller ved å bruke skjemaet under, innen 18. september 2015. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.