Planteknisk utvalg har i møte 17.11.2015 sak 212/15 vedtatt at forslag til detaljregulering for boligområde BI Lædre gnr. 24 bnr. 5 mfl. legges ut til offentlig ettersyn med tilhørende kart og bestemmelser datert 26.10.2015 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11 med følgende tilføyelse i bestemmelsene: «Reguleringsbestemmelsene punkt 4.03 – «Llekeplassen overtas av et vellag for drift og vedlikehold.»

Formålet med planen er å tilrettelegge for 11 nye boliger på eiendom 24/5 og planen er i tråd med kommuneplanen for Eigersund kommune. Nye boliger plasseres i hovedsak i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Hovedbruket 24/5 består i dag av en enebolig med tilhørende uthus/låve. Planforslaget åpner for at eksisterende bebyggelse kan rives og erstattes av en ny enebolig med tilhørende garasje/uthus. Det skal etableres parkeringsplass for allmenheten for bruk i tilknytning til den gamle postvegen.

Relaterte dokumenter

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 04.12.2015 – 15.01.2016. Sakens dokumenter er også lagt ut her kommunens nettsider.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 15.01.2016. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller 95 88 49 76.