Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan. Detaljregulering for B5 Egrefjellet – gnr. 47, bnr. 55 m.fl.

Eigersund kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsplan med bestemmelser for B5 Egrefjellet - gnr. 47 bnr. 55 m.fl. i møte den 19.03.18, sak 018/18.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Mer informasjon

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret.

Plankart med bestemmelser og saksframlegg er lagt ut på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund fra 6. april 2018.

Relaterte dokumenter