Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for Eigerøy skole gnr. 7 bnr. 214, 341 mfl., Eigerøy

Forslag til detaljregulering for Eigerøy skole gnr. 7 bnr. 214, 341 mfl., Eigerøy planid. 20160001 er lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Formålet med planene er å legge til rette for bygging av ny barneskole på Eigerøy med tilhørende funksjoner. Mesteparten av den gamle skolen som ligger på samme tomten skal rives. Ny skole skal ligge der eksisterende skole ligger i dag og en berører derfor ikke vassdrag som i tidligere utkast.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til nytt offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund.

Høringsperiode

22. desember 2017 - 02. februar 2018.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 02. februar 2018. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plankontoret på tlf. 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter