Kunngjøring - detaljregulering for Eigerøy skole gnr. 7 bnr. 214, 341 m.fl. - Eigerøy

Det gjøres herved kjent at kommunestyret i møte 19.03.2018 i sak 019/18 har vedtatt forslag til detaljregulering for Eigerøy skole gnr. 7 bnr. 214, 341 mfl., Eigerøy, med tilhørende kart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planområdet omfatter området innforbi den prikkete linjen:

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. De er også lagt ut på biblioteket samt her på kommunens nettsider.

Kontakt

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende. 

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter