Ny høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr. 24, 34, 43, 45 og 78 m.fl. - Færevik, Ørnekula

I forbindelse med høring av forslag til detaljregulering for boliger, småbåtanlegg, molo m.m på gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - Færevik, Ørnekula – PTU sak 027/15 ble det fremmet flere innsigelser til planen fra statlig og regional myndighet. Det er gjennomført flere drøftingsmøter med Fylkesmannen og det er med bakgrunn i dette foreslått justeringer i kart og bestemmelser som vurderes å være av en slik karakter at planen må legges ut til nytt offentlig ettersyn.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund.

Høringsperiode

25.11.2016 - 06.01.2017.

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 06. januar 2017. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.