Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for fritidsbebyggelse BF46 gnr. 2 bnr 7 - Løvågen, Eigerøy

Planteknisk utvalg har møte den 25. mai 2016 i sak 125/16 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for fritidsbebyggelse BF46 gnr. 2 bnr 7 - Løvågen, Eigerøy med tilhørende dokumenter ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Andre forhold

Nødvendige kulturhistoriske registreringer må gjennomføres av tiltakshaver før planen kan fremmes for endelig behandling.

Planen legger opp til 5 nye fritidsboliger i de lavere delen av planområdet, mens det resterende området reguleres til i hovedsak friluftsområde og noe landbruk.

Relaterte dokumenter

Høring

Høringsperiode for planen er: 03.06.2016 - 22.07.2016.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976. Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller ved skjemaet under innen fredag 22. juli 2016.