Planteknisk utvalg vedtok i møte 13.02.2023, sak 014/23, å legge forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse BF7 Myklebust med plankart datert den 08.11.2022 og bestemmelser og planbeskrivelse datert den 16.12.2022 ut til offentlig ettersyn.

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 24.02.2023-07.04.2023. Saksframlegg, planbeskrivelse,  plankart,  bestemmelser m.m. er også lagt ut her på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 07. april 2023. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 454 65 308.

Relaterte dokumenter