Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Det Almindelige Samfund, melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8:

DETALJREGULERING FOR OMRÅDE VED GAMLEVEIEN SKOLE, GNR 46 BNR 85 MFL. PLANID 19840003-01

Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet for Gamleveien skole. Det legges til rette for utvidelse av skolebygningen, samt bedre parkeringsforholdene for ansatte og besøkende. Gamleveien flyttes med dette mot vest på strekningen langs planområdet. Adkomstforholdene til skoleområdet vil være sentralt i reguleringen.

Planområdet omfatter ca. 5,1 daa i Gamleveien på Hafsøy, nord for Egersund sentrum. Planområdet er tidligere regulert til allmennyttig formål, boligformål, gangveg og kjøreveg i reguleringsplaner fra 1984 og 1964.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljplan uten konsekvensutredning i samsvar med planog bygningslovens §§ 12-9 og 4-1.

Innspill

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan innsendes som merknad til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no. Frist for merknader: 01.08.2019

Relaterte dokumenter