Gjeldende reguleringsplan angir at ny trasé for fv. 65 Ytstebrødveien skal utformes i tråd med kravene i Vegnormalens standardklasse Sa2 «Samleveger, fartsgrense 50 km/t». I forslag til endring av reguleringsplan har Vegvesenet tegnet vegen slik at utformingen er i samsvar med vegklasse Sa2.

Bruken av vegklasse Sa2 betinger imidlertid at fartsgrensen på strekningen må reduseres til 50 km/t. Skiltmyndigheten (kommunen, Politiet og Vegvesenet) har tidligere vedtatt reduksjon av fartsgrensen på en kort del av denne strekningen og Vegvesenet har meldt inn behovet for reduksjon videre langs strekningen.

Det er få tilgjengelige alternative vegklasser for utforming av ny veg med ÅDT 2 100 og fartsgrense 60 km/t. Av disse ville selv vegklassen med de mildeste kravene (U-HØ2 «Øvrige hovedveger, ÅDT 1 500 – 4 000 og fartsgrense 60 eller 80 km/t») ville medført betydelig omlegging av regulert vegtrasé – i praksis en helt ny og tilnærmet rett veglinje.

Høring

Høringsperiode 30.09.2016-14.11.2016.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund. Sakens dokumenter er lagt ut under teksten og kan lastes ned.

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen mandag 14. november 2016. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter