Detaljregulering for konsentrert boligbebyggelse, Leidlandshagen område K1, Eigerøy

Planteknisk utvalg har i møte den 22.08.17, sak 146/17 vedtatt at forslag for reguleringsplan for konsentrert boligbebyggelse i Leidlandshagen, område K1 på Eigerøy med tilhørende plankart datert den 10.05.17, bestemmelser datert den 11.07.17 og planbeskrivelse datert den 10.05.17 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Hensikten med planforslaget

Det om lag 14 daa store området foreslås i hovedsak regulert til boligformål med tilhørende anlegg. Det legges opp til bygging av inntil 41 nye boenheter, hvorav syv firmannsboliger og til sammen 13 kjedede eneboliger. Atkomsten til planområdet er fra Lasteinveien.

Offentlig ettersyn

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 11.09.17 – 23.10.17.

Kontakt

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 23.10.17. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter