Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for boliger gnr. 47 bnr. 14 m.fl. Lagård - Hestholan m.m 19730003-01. Planteknisk utvalg har i møte den 25.10.2016  sak 242/16 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for boliger gnr. 47 bnr. 14 m.fl. Lagård - Hestholan m.m 19730003-01 med tilhørende bestemmelser sist revidert 12.12.2016, plankart og planbeskrivelse datert 05.10.2016 legges ut til offentlig ettersyn

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund.

Høringsperiode

27. januar 2017 - 10. mars 2017

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, innen 10. mars 2017. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.