Varsel om oppstart - detaljregulering for område for skoler, idrettsanlegg m.m Lagård

Eigersund kommune gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 12-8 og § 12-14, melding om oppstart av endring av detaljreguleringsplan for område for skoler, idrettsanlegg m.m Lagård.

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt i vedlagte dokument og omfatter blant annet eiendommene gnr. 47/443, 47/14, 47/34 mfl.  Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Formål

Formålet med reguleringsendringen er tredelt

  • det er ønskelig å erstatte eldre reguleringsplaner innforbi planområdet med ny samlet detaljregulering i tråd med plan- og bygningsloven 27. juni 2008,
  • det er ønskelig å regulere tidligere uregulert område i tråd med dagens bruk/kommuneplanen. Planen åpner ikke opp for fortetting av boliger, kun opptegning av dagens situasjon.
  • legge tilrette for fortsatt bruk av området til dagens formål herunder skoler og idrettsanlegg med tilhørende funksjoner samt mulighet for videre utvikling.

Reguleringsplanen vurderes ikke å utløse krav om KU.

Kommentarer og merknader

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller epost post@eigersund.kommune.no  innen 06. oktober 2017.

Relaterte dokumenter