Planteknisk utvalg har i møte den 28.05.2013, sak 122/13 vedtatt at detaljregulering for Liavatnet kraftverk gnr. 32 bnr. 1,2 mfl. skal legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av et mindre damanlegg, kraftstasjon og tilhørende rørgate for å utnytte å utnytte vannføringen mellom de to reguleringsmagasinene Nodlandsvatnet og Liavatnet.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 20.12.2013-07.02.2014.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 07.02.2014. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter

Høringsuttaler