Planteknisk utvalg har i møte den 05.05.2015 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for nytt renseanlegg på gnr. 99 bnr. 2 - Birkeland, Helleland (PTU 089/15) ut til offentlig ettersyn. Eigersund kommune planlegger et nytt avløpsrenseanlegg på Birkeland, for Helleland sentrum og området rundt. Nytt renseanlegg vil erstatte dagens anlegg ved E39 som er gammelt og nedslitt. Eksisterende anlegg ligger for nær E39 og kommunen får ikke tillatelse til verken utvidelse eller bygging av nytt renseanlegg der. Det er funnet en egnet tomt på den andre siden av Hellelandselva i forhold til dagens anlegg og en har fått avtale med grunneier. Atkomst til anlegget er fra Birkelandsveien. Det legges vekt på å ivareta landbruksinteressene i området, samt god landskapstilpasning av anlegget.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund frem til 14. august 2015.