Kunngjøring - detaljregulering for Ribelen masseuttak og deponi gnr. 16 bnr. 5 - Puntervoll i Eigersund kommune

Det gjøres herved kjent at kommunestyret i møte 19.03.2018 i sak 017/18 har vedtatt forslag til detaljregulering for Ribelen masseuttak og deponi på gnr. 16 bnr. 5  - Puntervoll, med tilhørende dokumenter. Området skal benyttes som dyrka mark etter at masseuttaket er avsluttet. Planområdet omfatter området innforbi den prikkete linje

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. De er også lagt ut på biblioteket samt her på kommunens nettsider. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter