Høring og offentlig ettersyn - 19660003 Detaljregulering for del av Sandbakkane og Vannbassengan gnr. 13 bnr. 67. mfl.

Planteknisk utvalg har i møte 25.10.2021, sak 144/21 vedtatt at forslag for reguleringsplan for detaljregulering for del av Sandbakken og Vannbassengan gnr. 13 bnr. 67. mfl. med tilhørende plankart og bestemmelser datert 14.09.2021 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Hensikten med planforslaget er å oppdatere eldre reguleringsplan fra 1966 til dagens gjeldende lovverk og planstandard, samt sørge for at planen stemmer overens med eksisterende situasjon og terreng. Planen ivaretar kommuneplanens føringer for området med boligbebyggelse – nåværende og fremtidig, friluftsområde, gang- og sykkelvei – nåværende, H320 faresone for flom og H740 båndlegging etter andre lover. Det presiseres at dette er en opprydning og oppdatering i kart til dagens situasjon. Planarbeidet vil sikre god arealforvaltning i området der hensynet til nærmiljøet og omgivelsene blir ivaretatt.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 30. november 2021 til 11. januar 2022. Plankart, bestemmelser og sak er også lagt ut her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/høring.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 11.01.2022. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter