Varslet planområde utgjør et areal på om lag 6 daa. Planområdet omfatter flere eiendommer i tillegg til omsøkte eiendom 13/69. Dette med bakgrunn i at kommunen stiller krav til at det skal reguleres inn forlengelse av fortau langs Sandbakkveien frem til og med omsøkte eiendom. Øvrige eiendommer som inngår i planområdet, reguleres lik dagens situasjon. Planens begrensning følger eiendomsgrenser og er vist med svart, stiplet linje i figur 2. Det kan bli mindre justeringer av plangrense i planarbeidet. Større endringer vil bli varslet til berørte parter på vanlig måte.

Kart over nedre Sandbakkan

Oppstartsmøte

Det er avholdt formelt oppstartsmøte med Eigersund kommune den 21.08.2015.

Gjeldende planer

Planområdet er ikke regulert i gyldig reguleringsplan, men grenser til flere reguleringsplaner. Kommuneplanens arealdel viser området som «Byggeområde for boliger (nåværende)». Planlagte tiltak vil samsvare med overordnet plan.

Krav til konsekvensutredning

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, kapittel 2. Planlagte tiltak faller ikke inn under forskriftens §§ 6 – 8, vedlegg I og II, og vurderes derfor som ikke konsekvensutrednings-pliktig.

Aktuelle reguleringsformål

Frittliggende småhusbebyggelse, kjøreveg, fortau mm.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord med kopi til Eigersund kommune v/plankontoret,
Postboks 580, 4379 Egersund.

Høringsfrist

Frist for innspill er 09. mai 2018.