Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for del av sentrumsområde Gruset boliger, forretning mm gnr 46 bnr 1062 mfl

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 13.06.22, sak 062/22, å legge reguleringsendring for del av sentrumsområde på Gruset med boliger, forretning m.m. gnr. 46 bnr. 1062 m.fl. med bestemmelser datert 12.05.2022, plankart datert 11.05.2022, planbeskrivelse datert 10.05.2022 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Kart FeyerHensikten med planen er å legge til rette for næring og bolig som er i tråd med kommuneplanens sentrumsformål. Planforslaget er en endring av gjeldende plan fra 2013 som regulerte området til hotell. Det er nå planer om å bygge et nytt forretningsbygg (dagligvarebutikk) med varemottak, samt muligheter for tjenesteyting (kafé, bakeri e.l.) samt noen kontorlokaler. Videre legges det opp til å bygge 3 boligblokker som legges ut mot vannet og delvis oppå næringsbygget med 40 leiligheter. Det legges opp til å etablere sammenhengende promenade rundt tomten som del av prosjektet. Gjeldende regulering opprettholdes for parkeringsplassen og kollektivterminal på Gruset.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og alle tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund hvor en kan få kopi av dokumentene samt at de er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 16. august 2022. Vi ber om at fristen overholdes, da planen skal fremmes for politisk behandling i Kommunestyret i september. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter