Planteknisk utvalg har i møte 17.11.2015 sak 211/15 vedtatt at forslag til detaljregulering for bolig gnr. 4 bnr. 12 mfl. - Skadberg, Eigerøy med tilhørende bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert 30.10.2015 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for 3 nye boliger på Skadberg, Eigerøy. Nye boliger får atkomst fra Skadbergstrondveien. Det er 2 eksisterende boliger innenfor planområdet som reguleres som dagens situasjon med hensyn til høyder, utnyttelse m.v.

Relaterte dokumenter

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 04.12.2015 – 15.01-2016. Sakens dokumenter er også lagt ut her på kommunens nettsider.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 15.01.2016. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller 95 88 49 76.