I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 gir Eigersund kommune med dette melding om at det startes opp arbeid med forslag til detaljregulering for Eigerøy skole gnr 7 bnr 214, 341 mfl på Eigerøy. Formålet med reguleringsplanen er å regulere eksisterende skoleområde som ikke er regulert tidligere samt utvide skoleområdet nordover for å få regulert hele skolens område. Formålet er å sikre arealet til skoleformål, idrettsformål samt friluftsområde med tilhørende funksjoner som parkering, turveier med mere. Arealbruken er i tråd med kommuneplanen og er en oppfølging av denne.

KART-Skole-eigerøy.pngPlanområdet vil ligge inn forbi stiplet strek på kartet, endelig planavgrensning vil avklares i den videre prosess. Planforslaget utarbeides som detaljplan uten konsekvensutredning, i samsvar med plan og bygningslovens §§12-9 og 4-1.

Planforslaget utarbeides av Eigersund kommune. Vi vil be den enkelte grunneier om å videreformidle dette varselet til eventuelle andre berørte herunder leietakere o.l. Spørsmål om planarbeidet kan stilles til Eigersund kommune ved plankontoret på telefon 51 46 80 00 eller 958 84 976.

Kommentarer og merknader

Eventuelle kommentarer og merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, på epost til post@eigersund.kommune.no eller ved å bruke skjemaet under innen fredag 13. mai 2016.