Oppstart av reguleringsarbeid

Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Astrid Bjørg Eie melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8:

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTANLEGG EIDEBUKTA, GNR 47 BNR 719 MFL. PLANID 20190003

Hensikten med planarbeidet er å regulere inn etablert småbåtanlegg og tilhørende parkeringsplasser på eiendom 47/719 i Eidebukta. Småbåtanlegget tilrettelegger for inntil
18 båtplasser.

Planområdet omfatter ca. 11 daa i Eidebukta, nord for Launesveien. Eiendommen 47/719 er uregulert. Anlegget er avsatt til småbåtanlegg i kommuneplan for Egersund 2018-2030, vedtatt i kommunestyret den 17.06.19 sak 059/19.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljplan uten konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 4-1. Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan innsendes som merknad til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgt. 32, 4400 Flekkefjord eller til flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no

Frist for merknader er 01.08.2019

Relaterte dokumenter