Kunngjøring av fastsatt planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for fritidsboliger Tengsastranda gnr. 49 bnr. 8 mfl.

Eigersund kommune ved rådmannen fastsetter etter delegert fullmakt planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for fritidsboliger Tengsastranda gnr. 49 bnr. 8 mfl. revidert sist den 29.04.2019. Det fastsatte planprogrammet er forpliktende og skal legges til grunn for utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.

Regulering av fritidsboliger i strid med kommuneplanen utløser krav om konsekvensutredning i tråd med Forskrift om konsekvensutredninger, jf. plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-9 jf. § 14-2.

Planprogrammet fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 jf. § 14-2 og Forskrift om konsekvensutredninger §§ 5 og 8.

Fastsetting av planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og det er derfor ikke klagerett på vedtaket om fastsetting av planprogrammet.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter