I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 gir Eigersund kommune med dette melding om at det startes opp arbeid med forslag til detaljregulering for friluftsområde gnr 13 bnr 2132 mfl., del av Vannbassengan. Planområdet vil ligge inn forbi stiplet strek på kartet, endelig Planavgrensning vil avklares i den videre prosess.

Planforslaget utarbeides som detaljplan uten konsekvensutredning, i samsvar med plan og bygningslovens §§12-9 og 4-1.

Planforslaget utarbeides av Eigersund kommune. Vi vil be den enkelte grunneier om å videreformidle dette varselet til eventuelle andre berørte herunder leietakere o.l. Spørsmål om planarbeidet kan stilles til Eigersund kommune ved plankontoret på telefon 51 46 80 00 eller 958 84 976.

Kommentarer og merknader

Eventuelle kommentarer og merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, eller på epost til post@eigersund.kommune.no innen tirsdag 23. februar 2016.