Bakgrunn og formål for reguleringsplanen

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert bebyggelse med tilhørende funksjoner.

Eksisterende plan tillater 4 rekkehusleiligheter med flate, og/eller pulttak. Ny plan legger til rette for 16 boenheter i to bygg. Det er planlagt noe parkering i kjeller og noe i carport/garasje på bakkeplan. Området ønskes utnyttet med tunstruktur der lekeplass og uteoppholdsareal er sentralt. Planområdet har en sentral plassering i Eigersund og er ynda til fortetting.

Det ble holdt oppstartsmøte med Eigersund kommune den 08.02.2016. Det er vurdert fra Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven § 3 og § 5 at planen ikke utløyser krav om planprogram eller konsekvensutgreiing.

Tiltakshaver og forslagstiller

Tiltakshaver er Eger Bygg AS og forslagstiller er Vestlandshus AS.

Saksgang

Varsel om start av planarbeidet blir sendt grunneiere, naboer, offentlige myndigheter og ev. andre interessenter, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Oppstart blir i tillegg kunngjort i avisa Dalane Tidende. Eventuelle merknader og innspill vil bli vurdert ved utarbeiding av forslag til reguleringsplan. Planforslag med plankart og føresegner vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Kunngjøring av offentlig ettersyn samt oppstart av planarbeid vil også bli lagt ut her på kommunen sine hjemmesider.

Merknader

Eventuelle merknader, spørsmål eller opplysninger som bør legges til grunn for planarbeidet skal sendes som e-post til regulering@vestlandshus.no eller VestlandsHus AS, Lerstadvegen 517, 6018 Ålesund. innen 04. November 2016.

Relaterte dokumenter