Planteknisk utvalg har i møte den 09.05.2015 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for industri- og havneområde på Langholmen gnr. 47 bnr. 26 mfl. – PTU sak 122/15 ut til offentlig ettersyn. Planen legger opp til å etablere industri- og havneområde på Langholmen gnr. 47 bnr. 26 mfl. og er en oppfølging av vedtatt kommuneplan.

Dette er et sentrumsnært og strategisk viktig plassert havne- og industriområde som vil kunne gi mulighet for over 28000 m2 med næringsbygg med tilhørende funksjoner. Dette vil kunne gi rom for mange arbeidsplasser herunder også kompetansearbeidsplasser i nær tilknytning til Egersund by. En legger opp til at det også kan etableres arbeidsplassintensive virksomheter på grunn av sin nærhet til sentrum. Dette er det siste store næringsarealet på fastlandssiden som har direkte adkomst til sjøen og til riksvegen. Denne type sjørettet næringsareal er sterkt begrenset i fylket, og det vil således være et unikt område som det bør være attraktivt å etablere seg i.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund.

Relaterte dokumenter

PDF-dokumenter

JPG-bilder