Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 19.12.2016 sak 141/16 har vedtatt forslag til detaljregulering for boligområde BI Lædre gnr. 24 bnr. 5 m.fl med tilhørende kart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen omfatter følgende område:

                                           

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt her på kommunens nettsider.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter