På vegne av Jernbaneverket varsles det herved at ViaNova Kristiansand AS setter i gang med detaljregulering for deler av Sørlandsbanen mellom Sleveland og Kjelland, i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist pa vedlagte kartutsnitt, og omfatter Sorlandsbanen mellom Sleveland og Kjelland, samt del av rv. 42 med kryss til Sleveland. Planavgrensningen er fastsatt av Eigersund kommune. Under planarbeidet kan omradet bli mer avgrenset.

Formål

Formålet med reguleringen er nedlegging av 4 planoverganger som vurderer erstattet med en ny planskilt atkomst over Sørlandsbanen til Sleveland og Kjelland. Det vil også bli vurdert nytt kryss til rv. 42. Hovedformål vil være vei, jernbane, landbruk og friluftsområde i sjø og vassdrag.

Planstatus

Det er ingen eksisterende reguleringsplaner innenfor planområdet. I kommuneplanens arealdel (20112022) er området avsatt til nåværende bane, nåværende LNF, friluftsomrade, fremtidig lokalturveg og hensynssone landbruk.

Detaljreguleringen har blitt vurdert i forhold til kravene i PBL av 2008, samt forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter PBL § 12-3 tredje ledd, jfr § 4-2.

Planlegger

Planarbeidet utfores av ViaNova Kristiansand AS.

Innspill, samråd og medvirkning

Eventuelle synspunkter, merknader eller opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig til ViaNova Kristiansand AS, Postboks 541, 4665 Kristiansand innen 24.02.2015. ViaNova Kristiansand AS kan også kontaktes på telefon 38 12 08 50 eller e-post even.lorentsen@vianova.no.

Relaterte dokumenter