Kunngjøring av Reguleringsendring av detaljregulering Hellvik - Launes, turveg, fritidsboliger mv.

Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 27.03.2017 sak 038/17 har vedtatt forslag til reguleringsendring for detaljregulering Hellvik – Launes, turveg, fritidsboliger mv. med tilhørende kart, bestemmelser og planbeskrivelse. Også Forvaltningsplan for del av Jærbanen og Maurholen vokterbolig, sist revidert i november 2016 ble vedtatt.

Kart over Hellviksveien

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig.

Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket.

Kontakt

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter