Varsel om oppstart av arbeid med endring av Detaljreguleringsplan Åsatua boligområde B14(gnr. 60/bnr.45 m.fl.) i Eigersund kommune.

På vegne av Åsatuå AS starter Vial AS arbeid med endring av detaljreguleringsplan Åsatua boligområde B14 (gnr. 60/bnr.45 m.fl.) (jf . Plan- og bygningsloven§§ 12-3 og 12-8)

Planavgrensning følger plan vedtatt 14.03.2016 og alle endringer vil skje innenfor planområdet. Området er regulert til boligformål og inneholder sm åhusbe byggelse og inneholder veisystem med tilhørende adkomster knyttet til boligene.

Endringene som ønskes utført er innenfor planområdet og er i hovedsak knyttet til veistruktur innenfor boligfeltet og krav til vegsystem til boligfelt . Det vil også bli endringer knyttet opp mot boligstruktur innenfo r regulert om råde.

Det er avholdt oppstartsmøte med Eigersund kommune 15 desember 2017, der det ble avklart at tiltaket ikke ut løser krav om konsekvensutredning.

Kommentarer og merknader

Eventuelle kommentarer/ merknader t il det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 15 januar 2018.

kontakt

Ta kontakt med Vial AS på adressen Auglendsmyrå 17B, 4016 Stavanger. på e-post eller på mobil 474 81 628.

Relaterte dokumenter