Rådmannen har på delegert fullmakt den 15.10.19 vedtatt en mindre reguleringsendring for detaljreguleringsplan for boliger Lædre, gnr. 24 bnr. 5.

Kunngjøring av mindre reguleringsendring. Detaljreguleringsplan for boliger B1 Lædre, gnr. 24 bnr. 5

Endringer

  1. Justering av grensen mellom boligbebyggelse og friluftsformål der noe areal som i gjeldende reguleringsplan er regulert til boligbebyggelse BF 7 omreguleres til friluftsformål og noe areal som i gjeldende reguleringsplan er vist som friluftsformål omreguleres til boligbebyggelse BF7.
  2. Byggegrenser justeres i samsvar med endret formåls- og tomtegrense.

Klageadgang

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret i 2. etasje i Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter