Detaljreguleringsplan for boliger mv. gnr. 5 bnr. 11, 18 og 29 m.fl. – Stie, Eigerøy

Planteknisk utvalg har i møte den 26.06.18, sak 116/18 vedtatt at forslag til detaljregulering for boliger mv. gnr. 5 bnr. 11, 18 og 29 m.fl. på Stie med tilhørende plankart revidert den 08.05.18, bestemmelser revidert den 06.06.18, planbeskrivelse revidert den 11.05.18 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Hensikten med planforslaget

Planforslaget legger opp til at bolighuset kan renoveres, at løen kan erstattes med en mindre enebolig og at det i tillegg kan føres opp en mindre enebolig. Naustet kan rives og erstattes med et naust på 30 m2.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 11.07.18 – 12.09.18.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 12.09.18. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter