Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte den 28.10.2013 vedtok detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - fritidsboliger Svånes, sak 063/13. Hensikten er å legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende funksjoner

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdato i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt på kommunens nettsider under reguleringsplaner/kunngjøringer. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Relaterte dokumenter