Detaljreguleringsplan - Fv. 44 Vassvik - Øvra Hellvigsvatnet, gang- og sykkelveg og ny jernbanebru mv. Offentlig ettersyn

Planteknisk utvalg behandlet ovenfor nevnte detaljreguleringsplan i møte den 24.10.2022, sak 110/ 22. Utvalget vedtok å legge planen ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for å utføre tiltak for å utbedre Fv. 44 på strekningen mellom Vassvik og Øvra Hellvigsvatnet, samt etablere gang- og sykkelveg langs store deler av strekningen.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 02.11.2022 – 15.12.22. Nedenfor finner du lenke til de samme dokumentene.

Informasjonsmøte og åpne kontordager

Rogaland fylkeskommune, som har utarbeidet planforslaget, vil presentere prosjektet på et offentlig informasjonsmøte. Møtet holdes den 22.11.2022 fra kl. 18:00 i klubbhuset på Brunnmyra (Hellvik IL). Fylkeskommunen arrangerer også åpne kontordager i samme lokale både 22.11.2022 og 23.11.2022 mellom kl. 14:00 og kl. 18:00 På åpne kontordager er det mulig å snakke med og stille spørsmål til fylkeskommunens fagfolk i forbindelse med prosjektet. Man kan også kontakte prosjektleder Matthew Millington (matthew.millington@rogfk.no, tlf. 90599929) eller planleggingsleder Bettiina Lähteenkorva (bettiina.lahteenkorva@asplanviak.no, tlf. 22 84 72 25) direkte gjennom høringsperioden. Ved behov kan det også avtales egne digitale møter.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 15.12.2022. Dersom man har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter