Mindre reguleringsendring - detaljreguleringsplan for Hamran gnr. 8 bnr. 25 – arkivsakID 18/2091

Rådmannen delegert - 010/18:  Ovennevnte sak har blitt behandlet og følgende vedtak ble fattet:

Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Hamran gnr 8 bnr 25 som medfører justering av formålsgrenser i form av 58,4 m2 boligformål endres til trafikkareal.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås. De er også lagt ut på kommunens hjemmeside under Reguleringsplaner/kunngjøringer.

Relaterte dokumenter