Planteknisk utvalg har vedtatt å legge endring av detaljreguleringsplan for Hovland industriområde, Gartnerveien ut til offentlig ettersyn og høring.

Detaljreguleringsplan for Hovland industriområde, Gartnerveien. Høring / offentlig ettersyn

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 17.09.19, sak 119/19, å legge detaljreguleringsplan for Hovland industriområde, Gartnerveien ut til offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11.

Hensikten med planforslaget

Reguleringsplanen legger til rette for at en samleveg som på gjeldende reguleringsplan ligger nær utkanten av planområdet tas ut av reguleringsplanen og erstattes med en samleveg sentralt gjennom planområdet. Det er foreslått inndeling av tomter i det regulerte området for industri og lager.

Uttalelser og merknader

Merknader til reguleringsplanen bes sendt til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 18.11.19. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter