Reguleringsplan på offentlig ettersyn – Detaljreguleringsplan for Industriområdet Tengsareid III, gnr. 48 bnr. 10 - Haganeset

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 19.04.22, sak 044/22, å legge ut ovenfor nevnte reguleringsplan på høring og offentlig ettersyn. Forslaget legger opp til at industriområdet utvides nordover på Haganeset.

Plandokumentene kan sees på Veiledningstorget, Lerviksgården. Nedenfor finner dere lenke til de samme dokumentene.

Uttalelser og merknader

Merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no. Fristen for å komme med merknader i høringsrunden er den 30.06.22.

Dersom en har spørsmål, kan en ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter