Planteknisk utvalg har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Maragropa 1, Maurtråkket 1-3 ut til offentlig ettersyn og høring.

Detaljreguleringsplan for Maragropa 1, Maurtråkket 1-3. Høring / offentlig ettersyn

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 11.06.19, sak 087/19, å legge detaljreguleringsplan for Maragropa 1, Maurtråkket 1-3 ut til offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11.

Hensikten med planforslaget

Reguleringsplanen legger til rette for at eksisterende bygninger på de tre adressene kan rives og at det kan bygges seks eneboliger i kjede i område BKS 1 og to tomannsboliger i område BKS 2.

Uttalelser og merknader

Merknader til reguleringsplanen bes sendt til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 17.08.19. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter