Detaljreguleringsplan for Midbrød, gnr. 2 bnr. 7,12 og 17. Høring / offentlig ettersyn 
Planteknisk utvalg vedtok i møte den 25.06.19, sak 095/19, å legge detaljreguleringsplan for Midbrød, gnr. 2 bnr. 7, 12 og 17 ut til offentlig ettersyn og høring, jf. plan- og bygningsloven § 
12-10, jf. § 12-11.


Hensikten med planforslaget
Gjeldende reguleringsplan legger til rette for at det kan bygges fem fritidsboliger i planområdet. 
Forslaget som nå legges ut til offentlig ettersyn legger til rette for at det kan bygges fem eneboliger i planområdet.

Uttalelser og merknader
Merknader til reguleringsplanen bes sendt til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 02.09.19. Dersom en har 
spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.


Relaterte dokumenter