Detaljreguleringsplan for nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr. 31 m.fl. (Damsgaard bru - Granholmen)

Eigersund kommunestyre har i møte den 21.01.19, sak 009/19, vedtatt detaljreguleringsplanen for nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr. 31 m.fl. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

Det legges opp til at det kan gjennomføres nødvendige flomsikringstiltak på denne strekningen av Lundeåna. Dessuten foreslås det nye parkeringsplasser og det foreslås regulering av noen mindre områder som i dag er uregulerte. Planen skal aktivere Egersund sentrums kulturhistorisk verdifulle bebyggelse samt legge til rette for utvikling av bymiljø innenfor en ramme der bebyggelsens form og dimensjon blir opprettholdt.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktige. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager sendes skriftlig til Eigersund kommune, plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund.

Kontakt

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret.

Kunngjøring

Plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og saksframlegg er lagt ut på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tre uker fra den 13.02.19.

Relaterte dokumenter