Detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 mfl.

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 22.06.20, sak 090/20, å sende detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 mfl. på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å utvide skolebygningen, samt bedring av parkeringsforholdene for ansatte og besøkende. Når skolebygningen utvides, flyttes Gamleveien mot vest langs skoleområdet.

Dokumenter

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 01.07.20 – 01.09.20. Du finner lenke til de samme dokumentene nedenfor her.

Merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 01.09.20. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter